Przedsiębiorca

Terminy ważne dla przedsiębiorcy

Biznes

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przestrzegać terminów składania deklaracji oraz płatności składek, zaliczek na podatek oraz podatków. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje.

Składki ZUS, podatek dochodowy, podatek VAT, deklaracje – poniżej przedstawiamy terminy, w których należy uregulować należności i złożyć deklaracje. Jeżeli termin przypada w dzień świąteczny, sobotę lub niedzielę, to dniem zapłaty lub złożenia deklaracji jest najbliższy dzień roboczy.

Podatki i deklaracje – terminy

Formę opodatkowania przedsiębiorcy wybierają przy zakładaniu działalności. Zmianę formy opodatkowania zgłasza się w urzędzie skarbowym do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Przedsiębiorcy mają do wyboru następujące formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa. Więcej o formach opodatkowania przedsiębiorcy przeczytasz tu: Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Rozliczenia miesięczne

  • 7. dzień miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy – rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej
  • 20. dzień miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy – zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
  • 20. dzień miesiąca – zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy wpłacają zaliczkę na rachunek bankowy właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego wyliczoną na podstawie zaksięgowanych dokumentów i nie muszą składać żadnych deklaracji.

Gdy zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, nie ma obowiązku powiadamiania o tym urzędu skarbowego. Zaliczka na podatek dochodowy nie wymaga składania co miesięcznej deklaracji do urzędu skarbowego. Wszystkie wyliczone zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego wykazuje się w deklaracji rocznej. Taki obowiązek ma każdy przedsiębiorca, nawet jeśli w danym roku nie osiągnął żadnego przychodu.

  • 25. dzień miesiąca – wpłata podatku od towarów i usług VAT-7 (miesięczny) lub VAT-7K (kwartalny) oraz deklaracje VAT-7, deklaracja VAT UE, JPK_VAT.

 

Rodzaje i terminy deklaracji rocznych

  • PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) – termin złożenia do 30 kwietnia
  • PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego – termin złożenia do 30 kwietnia
  • PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem – do 31 stycznia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie
  • PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej – do 31 stycznia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie

 

Deklaracja zerowa

Warto pamiętać, że nawet wtedy, gdy nie mamy przychodów, musimy złożyć deklarację podatkową – w wymaganym terminie. Za niedopełnienie tego obowiązku nie grożą kary, jednak obowiązek złożenia deklaracji – w tym przypadku zerowej – obowiązuje. W określonych sytuacjach można złożyć korektę deklaracji.

 

Kary za nieterminowość

Podatek niezapłacony w ustawowo przewidzianym terminie to zaległość podatkowa. Podstawową konsekwencją w takim wypadku są odsetki za zwłokę. Podatnik ma obowiązek dobrowolnie uregulować zaległości – samodzielnie naliczyć i wpłacić wraz z podatkiem do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, zostają one objęte egzekucją skarbową. Wiąże się to z obowiązkiem zapłaty przez przedsiębiorcę, poza niezapłaconym podatkiem i odsetkami za zwłokę, również kosztów egzekucji.

Odsetek od zaległości podatkowych nie pobiera się, gdy ich wartość nie przekracza kwoty 8,70 zł (stan na 2018 r). Do wyliczenia należnych odsetek można użyć jeden z kalkulatorów odsetek podatkowych dostępnych w Internecie.

Niezłożenie w terminie właściwej deklaracji PIT lub VAT jest czynem zabronionym, za który organ skarbowy może nałożyć karę finansową. Kara grzywny za uchylanie się od zapłacenia należnego podatku jest nakładana wtedy, gdy wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Uporczywe niepłacenie podatku w przypisanym terminie jest traktowane jako przestępstwo.

Jednak podatnik nie zostanie ukarany, jeśli sam zawiadomi organ skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego, czyli złoży tzw. czynny żal. Musi w nim wskazać powody opóźnienia oraz zadeklarować, czy przy jego popełnieniu nie współdziałał z innymi osobami.

 

Składki ZUS – terminy

Obowiązek opłaty składek ZUS dotyczy każdego przedsiębiorcy. Składki na ubezpieczenie przedsiębiorca ma obowiązek opłacać do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Właściciele firm, którzy zatrudniają pracowników, płacą składki do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Przedsiębiorca ma obowiązek znać te terminy.

  • 10. dzień miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
  • 15. dzień miesiąca – pozostali płatnicy, a także przedsiębiorcy opłacając składki za pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

Ważne! Jeżeli dzień płatności składki przypada w dzień świąteczny, sobotę lub niedzielę, to dniem zapłaty jest najbliższy dzień roboczy.

Niezapłacenie składki ZUS w terminie wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę. Oblicza się je od dnia terminu płatności do dnia dokonania zaległej zapłaty włącznie. Odsetki dolicza się do składki. Jeśli wysokość odsetek od zaległości nie przekracza 6,60 zł, należność nie jest wymagana.

 

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *