alimenty

Pozew o alimenty – jak napisać, co dołączyć?

Pieniądze

Pozew o alimenty, aby był skuteczny, musi być złożony we właściwym sądzie, zawierać konkretne informacje oraz załączniki.

Pozew o alimenty może złożyć osoba, która jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka. Alimenty na dziecko muszą płacić rodzice – dopóty, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Tak stanowi prawo rodzinne.

Choć najczęściej do alimentów są zobowiązani rodzice, niekiedy obowiązek ten spada na krewnych w linii prostej, np. rodzeństwo.

Pozew o alimenty można przygotować samemu według poniższych informacji. Jeśli sytuacja jest skomplikowana i mamy pewne wątpliwości, warto zasięgnąć porady. Pomocny może być adwokat lub radca prawny, którego specjalizacją są sprawy rodzinne.

Pozew o alimenty krok po kroku

Pierwszym krokiem jest wskazanie adresata, czyli sądu. Jest to zazwyczaj sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozywającego lub pozwanego. Należy podać nazwę sądu i miasto i wydział, w którym sprawa będzie rozpatrywana (zazwyczaj jest to wydział rodzinny i nieletnich).

Następnie należy podać informacje na temat powoda (osoby składającej pozew) i pozwanego. Są to następujące dane:

  • imię i nazwisko powoda, jego adres zamieszkania i adres korespondencyjny
  • dane opiekuna prawnego dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny
  • dane pozwanego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny

Trzeci etap to wnioski. Przede wszystkim określamy tu nasze roszczenie względem pozwanego. Podajemy kwotę alimentów, o jaką wnioskujemy oraz termin, w jakim mają być one wypłacane. W tej części pozwu można też wnioskować o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, wezwanie konkretnych świadków, czy też wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Czwarta część to uzasadnienie. Jest ono bardzo ważne. W tej części musimy przedstawić wszystkie argumenty uzasadniające nasz wniosek. Będą to takie informacje jak sytuacja materialna powoda i potrzeby materialne (koszty utrzymania) dziecka. Na podstawie tych informacji sąd podejmie decyzję o wysokości alimentów.

Pozew o alimenty – załączniki

Do pozwu trzeba dołączyć zaświadczenia potwierdzającą to, co napisaliśmy w uzasadnieniu. Są to:

  • zaświadczenie potwierdzające sytuację materialną powoda: zaświadczenie o zarobkach lub zaświadczenie o tym, że jest się osobą bezrobotną, decyzje o przyznanych zasiłkach i świadczeniach z opieki społecznej)
  • zaświadczenie o kosztach związanych z utrzymaniem dziecka: rachunki za utrzymanie domu/mieszkania (w którym mieszka dziecko), rachunki za rzeczy zakupione dla dziecka (ubrania, książki, leki), wydatki szkolne, wyżywienie, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, od lekarza potwierdzające problem zdrowotny wymagający konsultacji i leczenia, zajęć korekcyjno-ruchowych, rehabilitacji, uczęszczania na basen
  • informację o wysokości dochodów pozwanego; warto pamiętać, aby opierać się nie tylko na rzeczywistych zarobkach, ale też o dochodach, które pozwany mógłby uzyskiwać, gdyby się o to postarał. W sytuacji, gdy nie znamy wysokości zarobków, należy poinformować o wieku, wykształceniu i poziomie życia pozwanego
  • odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony w przypadku dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego i zupełny w przypadku dziecka ze związku pozamałżeńskiego)
  • odpis aktu małżeństwa (jeśli strony są małżeństwem), wyroku rozwodowego lub o separacji, albo ostatniego wyroku w sprawie o alimenty

Własnoręczny podpis

Pozew należy własnoręcznie podpisać. Brak podpisu spowoduje, że sąd nie rozpatrzy naszego pozwu. Pozew i wszystkie dołączone do niego dokumenty należy złożyć w DWÓCH egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej.

Opodatkowanie alimentów, PIT od alimentów

Jeśli alimenty otrzymuje dziecko przed ukończeniem 25. roku życia, nie podlegają one opodatkowaniu. Jeśli dziecko otrzymuje też zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, limit wieku nie obowiązuje, a alimentów nie wlicza się do dodchodu.

Od alimentów na dzieci nie trzeba płacić podatku, ale tylko do kwoty 700 złotych i otrzymane zgodnie z wyrokiem sądu lub w wyniku ugody sądowej. Oba te warunki trzeba spełnić jednocześnie. W przypadku alimentów do 700 zł nie trzeba składać też PIT, kwoty tej nie wlicza się do dochodów rodziców w deklaracji podatkowej.

Jeśli kwota alimentów przekracza 700 złotych miesięcznie, nadwyżkę (to, co jest powyżej 700 zł) trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Opodatkowaniu podlegają odsetki od nieterminowych alimentów – niezależnie od wieku dziecka i wysokości. Odsetki doliczone do alimentów z powodu nieterminowej spłaty trzeba wykazać jako przychód w zeznaniu rocznym.

Alimenty, które podlegają opodatkowaniu, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Kwoty te wykazuje się w deklaracji rocznej jako przychody z innych źródeł. Podatek od alimentów nalicza się według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej (17% lub 32%).

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *